Podľa vyhlášky ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany zo dňa 23.5.2006 sa hlásna služba zabezpečuje varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany, ktorú tvoria varovacie a vyrozumievacie centrá civilnej ochrany a technické prostriedky na území, pre ktoré sú určené.

 • Varovanie – je súbor organizačných a technických opatrení, ktorými sa zabezpečuje výstražný efekt a prvotná informácia obyvateľstvu o hroziacom nebezpečenstve určená na zníženie alebo na eliminovanie následkov.
 • Vyrozumenie – je súbor organizačných a technických opatrení, ktorými sa v stanovených časových limitoch zabezpečuje prienik signálov a informácií určeným právnickým osobám a fyzickým osobám.

Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb sa technicky zabezpečujú:

 1. sieťou sirén, ktorú tvoria sirény a systémy ich ovládania,
 2. prostredníctvom rozhlasového vysielania a televízneho vysielania,
 3. domácimi rozhlasmi,
 4. miestnymi informačnými prostriedkami obce,
 5. systémami automatizovaného vyrozumenia,
 6. prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sietí.

Varovaciu a vyrozumievaciu sieť civilnej ochrany dopĺňa samostatný systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb:

 • na území ohrozenom nebezpečnou látkou,
 • na vodnej stavbe I. a II. kategórie a ohrozenom území do vzdialenosti, ktorú dosiahne čelo prielomovej vlny do jednej hodiny od vzniku mimoriadnej udalosti, ak hodnota faktora rizika (FOB) vodnej stavby je väčšia ako 270 bodov; to neplatí, ak je vodná stavba určená výlučne na ochranu pred povodňami.

Autonómny systém varovania a vyrozumenia obyvateľstva na vodnej stavbe pozostáva z:

 • monitorovania vybraných javov, ktoré signalizujú vznik takej poruchy, ktorá je už začiatkom deštrukcie vodnej stavby a dosiahnutie, alebo prekročenie stanovených limitných hodnôt,
 • centrálneho pultu varovania a vyrozumenia (vyhodnocovanie údajov získaných z monitorovacej časti, zálohovanie vybraných údajov a v prípade potreby aktivácia sirén),
 • systému varovania a vyrozumenia (určenie rozsahu varovania a vyrozumenia vychádza z výpočtov prielomovej vlny a z charakteru územia pod vodnou stavbou).


Autonómne systémy varovania sú povinné vybudovať a udržiavať všetky právnické osoby, ktoré by svojou činnosťou mohli ohroziť obyvateľstvo – prevádzkovatelia vodných diel, atómových elektrární, chemických prevádzok, zimných štadiónov a podobne.

Systémy varovania obyvateľov a vyrozumenia osôb pozostávajú napr. z výstražných sirén. Na území Slovenska funguje 2090 sirén varovnej siete civilnej ochrany. V súčasnosti sú schopné pokryť varovným signálom 70 percent štátu. Prioritne sa budujú a modernizujú v lokalitách s veľkou hustotou obývania, čiže v hlavnom meste a v krajských a okresných mestách.

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

 • VŠEOBECNÉ OHROZENIE – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
 • OHROZENIE VODOU – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom KONIEC OHROZENIA – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Kolísavým tónom sirén v trvaní dvoch minút sa počas vojnového stavu a v čase vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného VZDUŠNÉHO NAPADNUTIA územia štátu.

Jednotlivé typy signálov graficky znázorňuje nižšie uvedený obrázok.

Sirény autonómnych systémov majú 679 moderných elektronických sirén. Ich varovný signál stopercentne pokryje bezprostredne ohrozené územia. Varovaní v prípade havárie budú obyvatelia v 30-kilometrovom pásme okolo atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, rovnako obyvatelia žijúci v 20-kilometrovom pásme okolo atómovej elektrárne v Mochovciach. Tieto systémy fungujú na vodných priehradách v Gabčíkove, Liptovskej Mare a Oravskej priehrade, v okolí bratislavských chemických podnikov Slovnaft, Istrochem či železiarňach U. S. Steel v Košiciach.
Všetky sirény na území štátu sú pravidelne testované, poruchovosť sirén sa pohybuje okolo 1 percenta. Problémom je stále vysoký počet starých elektromotorických sirén, ktoré na rozdiel od elektronických neumožňujú varovať pri výpadku elektrorozvodnej siete. Civilná ochrana buduje modernizovaný systém elektronických sirén diaľkovo ovládaných prostredníctvom vysielania doplnkových informácií v rozhlasových staniciach /Radio Data System/. Po výmene zastaralých elektromotorických sirén bude možné podstatne obmedziť aj pravidelné akustické skúšky sirén. V súčasnosti sa vykonávajú raz za mesiac.Autonómnym systémom sa zabezpečuje:

 • pokrytie výstražným signálom celého trvale obývaného zastavaného územia obce a územia obce opakovane prechodne obývaného skupinou, ktorú tvorí viac ako 50 osôb,
 • pokrytie výstražným signálom vnútorných priestorov stavieb, ktoré sú vybavené domácimi rozhlasmi, ak vo vnútorných priestoroch stavieb nie je možné zabezpečiť úroveň výstražného signálu z vonkajších prostriedkov varovania podľa technickej normy,
 • ovládanie systému varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb priamo z prevádzkarní, v ktorých sa vyrábajú alebo skladujú nebezpečné látky,
 • automatické iniciovanie procesu varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb po vyhodnotení a signalizácii možného ohrozenia územia systémom monitorovania s možnosťou manuálne vykonať alebo zastaviť bezprostredné spustenie prostriedkov varovania, a to v čase do piatich minút od signalizácie možného ohrozenia,
 • prepojiteľnosť s varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany,
 • diaľkové výberové ovládanie a priebežné zisťovanie prevádzkyschopnosti prostriedkov varovania a zariadení, ktorými sa zabezpečuje iniciovanie domácich rozhlasov,
 • spustenie prostriedkov varovania z miesta diaľkového ovládania do dvoch minút od ich aktivácie,
 • varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb počas najmenej 72 hodín od výpadku primárneho zdroja energie s výnimkou domácich rozhlasov, ktoré musia mať zabezpečené energetické napájanie v súlade s technickou normou.


Varovný signál sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových staníc a televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obce.
Slovná informácia obsahuje:

 • deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia,
 • údaje o zdroji a druhu ohrozenia,
 • údaje o veľkosti ohrozeného územia,
 • základné pokyny pre obyvateľstvo.

Podrobnejšie informácie o varovaní obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti sú uvedené na: http://varovanieobyvatelstva.mescharova.eu/.

späť na začiatok