Cieľom tohto projektu je vysvetliť podstatu a význam civilnej ochrany nie len študentom, ale aj ostatným  občanom Slovenskej republiky.

Projekt vznikol na základe spracovávania bakalárskej práce v roku 2009. Je prezentáciou základných znalostí z oblasti civilnej ochrany obyvateľstva získaných počas štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline, v študijnom odbore Krízový manažment.

Projekt je spracovaný formou informačných webových stránok. Informácie uvedené na týchto webových stránkach boli publikované v roku 2009. Stránky nie sú priebežne aktualizované podľa platných právnych predpisov. Všetky použité obrázky sú majetkom svojich vlastníkov.

 

Poslaním civilnej ochrany (CO) je chrániť životy, zdravie, majetok osôb a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie a na ten účel spolupracovať s obdobnými inštitúciami iných štátov pri poskytovaní vzájomnej pomoci.

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa alebo teroristický útok.

Živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo majetok.

Havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo majetok.
 
Katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

Teroristický útok je napadnutie objektov spravidla sústreďujúcich väčší počet osôb s cieľom spôsobiť straty na životoch, zdraví a majetku a taktiež spôsobiť strach a paniku u obyvateľstva.

CO plní tieto úlohy:

  • organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, ktoré spočívajú hlavne v záchrane osôb, poskytnutí predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb a v odsune ranených,
  • organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby,
  • poskytovanie núdzového zásobovania a ubytovania,
  • zabezpečovanie ukrytia a evakuácie,
  • vykonávanie protiradiačných a protichemických opatrení,
  • organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy síl a prostriedkov civilnej ochrany a prípravu občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc,
  • posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany,
  • zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v civilnej ochrane.

späť na začiatok