Jednotkou civilnej ochrany sa rozumie skupina osôb vytvorená na plnenie úloh v civilnej ochrane.
Jednotky civilnej ochrany sa členia na riadiace orgány (štáb) a na odborné jednotky civilnej ochrany.


ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA JEDNOTIEK CO PODĽA VYHLÁŠKY MV SR č. 27/1995 Z.z. O ZABEZPEČOVANÍ ORGANIZOVANIA JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY

Zloženie štábu:

 • vedúci štábu a jeho zástupca,
 • členovia štábu:
 1. pre operačné otázky a prípravu,
 2. pre protiradiačnú a protichemickú ochranu alebo pre vytvorenie vyhodnocovacieho strediska,
 3. pre technické zabezpečenie a ukrytie,
 4. pre spojenie,
 5. pre materiálne a technické zabezpečenie,
 6. pre zdravotnícke zabezpečenie,
 7. pre veterinárne zabezpečenie,
 8. ďalší členovia podľa charakteru objektu, jeho vlastných alebo územných potrieb,
 • pomocní pracovníci na zabezpečenie činnosti štábu pre vnútorné spojenie, stravovanie, odpočinok, reguláciu pohybu a činnosti a pod.

Zloženie odborných jednotiek:

1. Prieskumná jednotka:

 • hliadka,                                                      
 • družstvo.                                                     

2. Vyslobodzovacia jednotka:

 • družstvo,                                                     
 • čata (3 družstvá).                              

3. Zdravotnícka jednotka:

 • družstvo Slovenského Červeného kríža,                                 
 • družina (5 družstiev),
 • oddiel lekárskej pomoci.

4. Jednotka špeciálnej očisty terénu:

 • družstvo (strojné, ručné),
 • čata (2 družstvá ručné, 1 družstvo strojné).   

5. Požiarna jednotka:

 • hliadka,
 • družstvo.

6. Poriadková jednotka:

 • hliadka,
 • družstvo,
 • čata (3 družstvá).

7. Spojovacia jednotka:

 • družstvo – rádiové, telefónne, prevádzkové,
 • čata (3 družstvá).

8. Zásobovacia jednotka:

 • družstvo – vyváracie, na výdaj stravy, na výdaj šiat a obuvi.

9. Záchranná jednotka:

 • družstvo.

10. Jednotky na obsluhu a činnosť zariadení civilnej ochrany:

 • veliteľstvo,
 • poriadkové družstvo,
 • kontrolné a roztrieďovacie stanovište,
 • plocha na hygienickú očistu,
 • plocha na špeciálnu očistu odevov,
 • plocha na špeciálnu očistu vozidiel,
 • plocha na špeciálnu očistu drobnej techniky a náradia,
 • plocha na odloženie zamoreného materiálu,
 • zhromaždisko.

Podrobná organizačná štruktúra aj s počtom členov príslušnej jednotky CO je uvedená v prílohe č. 1 vyhlášky MV SR č. 27/1995 Z.z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany.

späť na začiatok