Všeobecné zásady činnosti pri ohrození

 • Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku.
 • Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
 • Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.
 • Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
 • Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
 • Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
 • Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.
 • Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.

Fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany vrátane špeciálnych prostriedkov, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.

Fyzické osoby sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi, pokiaľ nie sú od nich oslobodené (osobný úkon je každá fyzická a duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti). Pri vykonávaní osobných úkonov sa nemožno dať zastupovať.

Fyzické osoby sú povinné:

 • riadiť sa pokynmi orgánov štátnej správy a samosprávy a záchranných zložiek,
 • riadiť sa pokynmi na ukrytie a evakuáciu,
 • vykonať opatrenia na ochranu potravín, vody, hospodárskych zvierat a krmív, ktoré vlastnia alebo im boli zverené,
 • plniť úlohy v jednotkách a zariadeniach civilnej ochrany podľa určenia a zaradenia a na plnenie sa vopred pripraviť,
 • vykonávať časovo obmedzené práce pre civilnú ochranu súvisiace s bezprostrednou ochranou života, zdravia a majetku,
 • poskytnúť vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú,
 • poskytnúť potrebné priestory a prostriedky na dočasné ubytovanie evakuovaných osôb,
 • poskytnúť podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste.

I. Čo robiť v prípade ohrozenia vodou?

 • Upozorniť susedov vo svojom okolí,
 • pomôcť starším a chorým občanom,
 • vypnúť elektrické a plynové spotrebiče,
 • pripraviť si evakuačnú batožinu,
 • uzatvoriť okná a zamknúť byt,
 • dostaviť sa do určeného evakuačného zberného miesta alebo evakuačného strediska,
 • sledovať hlásenia rozhlasových mobilných informačných prostriedkov na motorových vozidlách,
 • riadiť sa pokynmi evakuačnej komisie mesta, policajných hliadok a poriadkových jednotiek civilnej ochrany.

II. Čo robiť v prípade úniku amoniaku?

 • Uvedomiť si zdroj možného ohrozenia,
 • namočiť vreckovku vodou, octovou vodou, priložiť na nos a ústa,
 • čo najrýchlejšie opustiť ohrozený priestor kolmo na smer vetra,
 • pri ústupe varovať osoby a vozidlá idúce opačným smerom,
 • využiť pivnice, suterény a úkryty CO,
 • pokiaľ možno zabrániť panike.

Amoniak – je bezfarebný toxický plyn so štipľavým zápachom, ľahší než vzduch. Už malé množstvo možno zistiť čuchom. Dráždi dýchacie cesty, sliznice, vo vyšších koncentráciách spôsobuje zápal až smrť.

Prvá pomoc pri zasiahnutí:

 • cez nos a ústa mokrú vreckovku,
 • odsun zo zamoreného priestoru,
 • zaistiť kľud a teplo v polosede,
 • uvoľniť dýchacie cesty,
 • odviezť do nemocnice alebo privolať lekársku pomoc.

III. Čo robiť v prípade úniku chlóru?

 • Uvedomiť si zdroj možného ohrozenia,
 • priložiť na nos a ústa vreckovku namočenú vo vode alebo v jedlej sóde,
 • rýchlo opustiť ohrozený priestor smerom od zdroja kolmo na smer vetra,
 • varovať protiidúce osoby a vozidlá,
 • poučiť osoby vyhľadávajúce pivničné úkryty,
 • pokiaľ možno zabrániť panike.

Chlór - je žltohnedý dráždivo páchnuci plyn. Dráždi nosohltan a očné spojovky, ťažší než vzduch, preto nie je možné pri ukrytí využiť pivnice, súterény a úkryty CO.

Prvá pomoc pri zasiahnutí:

 • cez nos a ústa mokrú vreckovku,
 • odsun zo zamoreného priestoru,
 • zaistiť kľud a teplo v polosede,
 • uvoľniť dýchacie cesty,
 • odviezť do nemocnice alebo privolať lekársku pomoc.

Pre viac informácií kliknite na: http://www.minv.sk/?rady-pre-obcanov.

späť na začiatok