• Zákon NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva.
  • Zákon NR SR č. 568/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška MV SR č. 303/1996 Z.z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu.
  • Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany.
  • Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.
  • Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.
  • Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.
  • Vyhláška MV SR č. 599/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Uvedené predpisy a ostatné zákony a vyhlášky orgánov štátnej správy na úseku civilnej ochrany nájdete napríklad na stránke: http://www.zbierka.sk.

späť na začiatok