Útvary Policajného zboru majú osobitné postavenie v rámci integrovaného záchranného systému, ktorý personálne zabezpečuje plnenie úloh civilnej ochrany. Policajný zbor sa podieľa na poskytovaní bezodkladnej pomoci v tiesni v rozsahu svojich úloh.

Medzi úlohy Policajného zboru zaraďujeme:

 • spolupôsobenie pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
 • odhaľovanie trestných činov a zisťovanie ich páchateľov,
 • spolupôsobenie pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií a legalizácie príjmov z trestnej činnosti,
 • vykonávanie vyšetrovania o trestných činoch a skrátené vyšetrovanie o trestných činoch,
 • vedenie boja proti terorizmu a organizovanému zločinu,
 • zaisťovanie osobnej bezpečnosti prezidenta republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, ministra a ďalších osôb určených vládou a spolupôsobenie pri fyzickej ochrane jadrových zariadení,
 • zaisťovanie ochrany diplomatických misií a ďalších objektov určených vládou,
 • zabezpečovanie ochrany štátnej hranice a vykonávanie kontroly cudzineckého režimu,
 • spolupôsobenie pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol narušený, robí opatrenia na jeho obnovenie,
 • dohliadanie na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobenie pri jej riadení,
 • odhaľovanie priestupkov a zisťovanie ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje a prejednáva,
 • vykonávanie pátrania po osobách a pátrania po veciach,
 • poskytovanie ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi,
 • vykonávanie kriminalisticko-expertíznej činnosti,
 • spolupôsobenie pri zabezpečovaní ochrany civilného letectva.
   

Policajný zbor pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi verejnej moci, ozbrojenými silami, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, Slovenskou informačnou službou, právnickými a fyzickými osobami. Spolupracuje aj s orgánmi územnej samosprávy pri určovaní priorít prevencie kriminality, ochrany verejného poriadku a zamerania boja s kriminalitou.

Viac informácií ohľadom úloh a oblasti pôsobnosti Policajného zboru sa dozviete v zákone NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Spomenuli sme len základné zložky integrovaného záchranného systému, ktoré personálne zabezpečujú úlohy civilnej ochrany. Ostatné zložky, ako aj ich úlohy a kompetencie nájdete na stránke: http://www.sos112.sk.