Kontrolné chemické laboratóriá spravuje Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany Slovenská Ľupča.

Ústav je zariadením ministerstva vnútra pre vzdelávanie a prípravu v oblasti civilnej ochrany, krízového riadenia, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry a integrovaného záchranného systému, vykonávania skúšok a opráv materiálu civilnej ochrany a spojovacej techniky a na vykonávanie laboratórnej kontroly nebezpečných a rádioaktívnych látok.

Člení sa na:

  • oddelenie organizačné a finančného zabezpečenia,
  • oddelenie vzdelávania a prípravy,
  • stredisko vzdelávania a prípravy v Limbachu,
  • stredisko vzdelávania a prípravy v Nitre,
  • stredisko vzdelávania a prípravy v Spišskej Novej Vsi,
  • technické oddelenie,
  • kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove,
  • kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Nitre,
  • kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči,
  • oddelenie správy majetku a prevádzky.


Na čele ústavu je riaditeľ, na čele oddelenia, strediska vzdelávania a prípravy a kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany je vedúci. Riaditeľ ústavu je priamo podriadený generálnemu riaditeľovi sekcie integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu.

Do priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa ústavu patria vedúci oddelení. Strediská vzdelávania a prípravy a kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany sú postavené na úroveň oddelení a ich vedúci sú priamo podriadení riaditeľovi ústavu.