Horská služba vykonáva činnosť v týchto horských oblastiach vrátane jaskýň a priepastí:

 • Belianske Tatry,
 • Malá Fatra,
 • Nízke Tatry,
 • Pieniny,
 • Stredné Beskydy,
 • Slovenský raj,
 • Veľká Fatra,
 • Vysoké Tatry,
 • Západné Tatry.

Horská služba v horských oblastiach najmä:

 • organizuje a vykonáva záchrannú činnosť pri záchrane osôb najmä v súčinnosti s leteckou záchrannou zdravotnou službou,
 • poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb,
 • umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti v horskej oblasti výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace s bezpečnosťou osôb,
 • umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom zabezpečovacie zariadenia na nebezpečných úsekoch trás, ktoré určí,
 • vykonáva opatrenia súvisiace s lavínovým nebezpečenstvom,
 • podieľa sa na pátraní po nezvestných osobách,
 • podieľa sa na požiadanie na zaistení bezpečnosti pri športových a iných podujatiach,
 • vyjadruje sa k vyznačovaniu trás a k ich označovaniu,
 • zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby,
 • plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,
 • zabezpečuje odbornú spôsobilosť,
 • rozhoduje podľa osobitného zákona o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti získanej podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s vyššími územnými celkami a obcami pri plnení úloh,
 • spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti horskej záchrany, a zastupuje Slovenskú republiku v týchto medzinárodných organizáciách.

Podrobnosti o činnosti Horskej záchrannej službe sa dozviete v zákone NR SR č. 544/2002 o Horskej záchrannej službe.