Hasičský a záchranný zbor je jednou z hlavných zložiek integrovaného záchranného systému, ktorý sa podieľa na personálnom zabezpečení vákonu úloh civilnej ochrany.

Bol zriadený zákonom NR SR č. 315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore.             

Základné úlohy Hasičského a záchranného zboru:

  • plnenie úloh štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, osobitne pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru,
  • plnenie úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a s vykonávaním záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a pri poskytovaní pomoci pri iných mimoriadnych udalostiach (v rozsahu medzinárodných zmlúv takúto pomoc poskytuje aj iným štátom),
  • plnenie úloh v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia,
  • plnenie úloh pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, posudzovania zhody a výkonu dohľadu nad výrobkami podľa osobitných predpisov.

Podrobnejšie informácie o Hasičskom a záchrannom zbore nájdete na stránke: http://www.hazz.sk.